fbpx

Regulament oficial al campanei „Prietenul la distracție se cunoaște”

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania „Prietenul la distracție se cunoaște organizata de Asociatia Club Sportiv TNT Brothers (perioada: 19 aprilie – 27 aprilie 2021)

Art. 1 – ORGANIZATORUL

Organizatorul campaniei TNT Brothers - Prietenul la distracție se cunoaște (denumit in cele ce urmeaza “Campania”) este Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, cu sediu in Str. Mr. Av. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, sector 1, avand CIF: 21022150 si Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 130/28.12.2006.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament”), precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii.

Art. 2 TERMINOLOGIE

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

„Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice. „Campania” – reprezinta acest concurs care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament, fiind denumit Concursul; „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Concursului, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta. „ Asociatia Club Sportiv TNT Brothers”/„Organizatorul” – este organizatorul Concursului, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in organizarea Concursului stabilite prin prezentul Regulament.

Art. 3 - LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si desfasurata pe pagina de facebook:  https://www.facebook.com/tntbrothers/

3.2. Campania va incepe pe data de 19 Aprilie 2021 si va dura pana la data de 26 Aprilie  2021, ora 20:00.

Art. 4 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIE PROMOTIONALE

4.1 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in format electronic, prin accesarea paginii de facebook TNT Brothers - https://www.facebook.com/tntbrothers/

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei promotionale, fara o instiintare prealabila. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public pe website-ul www.tnt-brothers.ro sau pe pagina de facebook TNT Brothers - https://www.facebook.com/tntbrothers/  Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet mentionata.

Art. 5 – DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de minim 18 ani.

5.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

- angajatii/voluntarii Asociatiei Club Sportiv TNT Brothers si ai furnizorilor acesteia;

- angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei; rudele celor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie)

5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii la concurs.  Participantii care sunt suspectati de activitati frauduloase vor fi exclusi imediat din concurs. Activitatile frauduloase sunt monitorizate si vor duce la excluderea participantului din concurs.

Art. 6 MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1. Campania se desfasoara numai online, pe pagina de Facebook „TNT Brothers” -www.facebook.com/tntbrothers

6.1. In cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

- Premiul se va acorda conform tabelului de mai jos. Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti.

- Validarea si tragerea la sorti a informatiilor se va face in data de 27.04.2021 – 12:00 iar castigatorul va fi anuntat pe pagina de facebook in maximum 4 zile lucratoare de la data validarii acestora.

- Premiul se vor acorda conform tabelului de mai jos sub forma de invitatie.

Natura premiului

Cantitate (buc)

Pemiul – va fi acordat participantului ce a fost extras prin tragere la sorti:

-         2x Inscriere ca membru in marea familie TNT Brothers si experimentarea caderii libere de la 4000 m alaturi de un instructor tandem in Tuzla

1

Modalitatea de acordare a premiilor

Art. 7 – MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

- Participantul se va inscrie cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;

7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie Participantii se vor putea inscrie in campania promotionala astfel: (1) In perioada 19.04.2021 – 26.04.2021, participantii la promotie trebuie sa:

 • Participantul sa detina un cont de Facebook propriu;
 • Sa acceseze pagina de Facebook TNT Brothers: https://www.facebook.com/tntbrothers/
 • Like pagina de Facebook TNT Brothers: https://www.facebook.com/tntbrothers/
 • Sa lase un comentariu de tip text la postarea Campaniei. Comentariul participantului trebuie sa fie in concordanta cu subiectul postarii si anume sa mentioneze un prieten. Persoana se mentioneaza cu @Nume/nickname faceboook.

Comentariile vor fi verificate de catre Organizator, urmand sa fie luate in considerare doar cele care respecta tema Campaniei.

 • Un Participant poate participa la prezenta Campanie prin postarea unui singur comentariu la postarea de Campanie.
 • In cazul in care Participantul a postat mai multe comentarii la postarea de Campanie, pentru participarea la Campanie va fi luat in considerare un singur comentariu, respectiv primul comentariu postat, in ordine cronologica.

!!! Pentru ca un comentariu sa fie considerat valabil inregistrat de catre un Participant acesta trebuie sa respecte, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • sa nu incalce niciuna dintre Regulile aplicabile utilizarii paginii de Facebook TNT Brothers.
 • sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament oficial; sa nu contina nici un mesaj ilegal, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firma sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;
 • sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala;
 • sa nu promoveze marcile de tigarete sau alcool, sau consumul de tutun si alcool;
 • sa nu contina mesaje adresate minorilor si sa nu faca referire la minori;
 • sa respecte tematica Campaniei asa cum este descrisa pe site si in cuprinsul postarii de Campanie;
 • sa nu includa date cu caracter personal apartinand altor persoane.

Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:

 • Daca acestea sunt transmise in afara perioadei campaniei;
 • Daca acestea au fost efectuate prin tentativa de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

7.3. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Premiul acordat prin tragere la sorti

- Pe data de 27 aprilie 2021 va avea loc tragrea la sorti si va fi anuntat marele castigator. Vor fi de asemnea desemnate prin aceeasi metoda si 3 rezerve.

- In cazul in care castigatorul nu doreste premiul castigat, nu se permite acordarea in bani a echivalentului acestuia sau in alte produse.

- Castigatorii nu au dreptul de a transfera premiul unei alte persoane.

- Premiul este valabil doar in prima zi de zbor din sezonul 2021.

7.4. CONDITII DE VALIDITATE

Validarea castigatorilor

(1) Pentru ca un participant sa fie desemnat si validat ca si castigator al unui marelui premiu, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

- sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 5;

- sa indeplineasca conditiile impuse la art. 7;

- sa poata fi contactat prin pagina de facebook in termen de 48 de ore de la data desemnarii sale ca si castigator;

Participantul desemnat castigator va furniza la cerere Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 48 de ore de la momentul contactarii, dupa cum urmeaza:

- nume si prenume;

- adresa de livrare a premiului;

- copie dupa buletin pentru validarea premiului;

Participantul desemnat castigator trebuie sa indeplineasca conditiile obligatorii pentru salturile in tandem:

- Varsta minima: 18 ani

- Conditie fizica buna. Este important sa nu existe probleme grave cu inima, gleznele, picioarele, rau sau frica de inaltime.

- Greutate maxima admisa a pasagerului este de 110 kg.

(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu indeplineste conditiile prevazute la in cadrul prezentului regulament, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv, urmand a fi desemnata castigatoare prima rezerva.

(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(4) Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea pe pagina de Facebook TNT Brothers in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului de validare a castigurilor.

7.5. INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR

7.5.1. Premiul  va fi expediat castigatorului la adresa indicata de catre acesta, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 72 de ore de la data la care identitatea castigatorului a fost comunicata catre public pe pagina de Facebook TNT Brothers, sectiunea “Castigatori”). Premiul final se acorda dupa cum urmeaza:

 • 2 x Inscriere ca membru in marea familie TNT Brothers - Seaside si experimentarea caderii libere de la 4000 m alaturi de un instructor tandem, in data de 30 Aprilie 2021.

7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art 8 – LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2. Organizatorii campaniei TNT Brothers „Prietenul la distractie se cunoaste” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta campanie.

8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei campaniei, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.

8.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 27 aprilie, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

8.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- inregistrarile facute pe un alt site decat pagina de Facebook TNT Brothers ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;

- inregistrarile online trimise in afara perioadei campaniei mentionate mai sus;

- nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale.

8.6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.

8.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc.

8.8. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

8.9. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

8.10. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele campaniei).

8.11.Situatiile in care anumite persoane inscrise in campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

8.12.Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de mplementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 9 - INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE. FORTA MAJORA

9.1. Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, in motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei promotionale.

9.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.3. Campania promotionala mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 10 - IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR

10.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

Art. 11 - LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei promotionale se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 12 - ALTE CLAUZE

12.1. Deciziile Organizatorului privind campania promotionala sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

12.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

12.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei promotionale.

12.4. Participarea la campanie implica acordul Participantilor castigatori ca numele lor sa poata fi publicate si utilizate gratuit de catre Organizator in orice materiale publicitare.

 

NOTA DE INFORMARE

Aceasta nota de informare are in vedere informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul campaniei TNT Brothers – Deschide sezonul de parasutism - organizata de Asociatia Club Sportiv TNT Brothers in perioada  19.04.2021 – 27.04.2021.

Identitatea si datele de contact ale operatorului

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, CIF: 21022150, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 130 / 28.12.2006, cu sediu in Str. Mr. Av. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, sector 1, Bucuresti   in calitate de organizator al campaniei TNT Brothers -  Deschide sezonul de parasutism – campanie organizata de Asociatia Club Sportiv TNT Brothers pe pagina de facebook TNT Brothers, in perioada 19.04.2021 – 27.04.2021, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei participant la aceasta campanie. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul asociatiei.

Definitii:

 • ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “procesare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita procesarea viitoare a acestora;
 • “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; procesarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Ce date cu caracter personal procesam?

In cadrul campaniei TNT Brothers – Prietenul la distractie se cunoaste, TNT Brothers proceseaza urmatoarele date cu caracter personal ale participantilor - persoanele vizate:

 • nume, prenume, e-mail privat si numar de telefon fix ai/sau mobil;
 • data nasterii, seria si numarul actului de identitate, adresa domiciliu/resedinta, cod postal, tara, perioada de valabilitate a actului de identitate;

Scopurile si temeiurile legale ale procesarii.

Datele cu caracter personal sunt procesate de TNT Brothers in urmatoarele scopuri:

 • Inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei TNT Brothers – „Prietenul la distractie se cunoaste”. Anuntarea castigatorilor campaniei TNT Brothers – „Prietenul la distractie se cunoaste” pe platforma Facebook TNT Brothers https://www.facebook.com/tntbrothers/ si inmanarea premiilor acestora;
 • Activitati de marketing in legatura activitățile și campaniile organizate de către Asociatia Club Sportiv TNT Brothers.

Prin inscrierea si participarea la campania TNT Brothers – „Prietenul la distractie se cunoaste”, ce se va desfasura potrivit Regulamentului oficial al campaniei, disponibil pe pagina de Facebook TNT Brothers -  https://www.facebook.com/tntbrothers/  Asociatia Club Sportiv TNT Brothers va colecta si procesa datele cu caracter personal, atat manual cat si automat, in scopurile sus - mentionate, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste procesarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

In masura in care nu ne veti comunica datele dumneavoastra cu caracter personal sus – mentionate, nu va veti putea inscrie si nu veti putea participa la campania TNT Brothers - „Prietenul la distractie se cunoaste”, datele pe care vi le solicitam fiind indespensabile in vederea organizarii campaniei potrivit Regulamentului oficial, disponibil pe pagina de Facebook TNT Brothers  https://www.facebook.com/tntbrothers/

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu participa la campania „Prietenul la distractie se cunoaste”.

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers proceseaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate in baza executarii contractului dintre Asociatia Club Sportiv TNT Brothers si persoana vizata, precum si in baza interesului legitim al Asociatiei Club Sportiv TNT Brothers, respectiv pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra, precum si pentru organizarea si promovarea campaniei TNT Brothers -  „Prietenul la distractie se cunoaste”.

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers isi doreste sa utilizeze textele înscrise în campania „Prietenul la distractie se cunoaste” și in scopuri de marketing pentru promovarea activitatilor si campaniilor organizate de către asociație. În aceast caz textele vor fi procesate in temeiul art. 6 para. 1 litera a) din Regulamentul GDPR – consimtamantul persoanei vizate.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate în scopuri de marketing, aveti dreptul si libertatea de a nu completa Acordului de procesare a datelor cu caracter personal sau dupa caz, de a va retrage consimtamantul acordat prin completarea formularului contactandu-ne la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Drepturile persoanelor vizate

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate si anume:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand procesarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand procesarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru procesare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; procesarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal obtinute in cadrul campaniei „Deschide sezonul de parasutism” si castiga un SALT cu parasuta  este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza drepturiloe persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa Asociatiei Club Sportiv TNT Brothers la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Securitatea procesarii

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei TNT Brothers - „Prietenul la distractie se cunoaste”, cu exceptia: angajatilor autorizati/colaboratorilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, pentru a organiza campania TNT Brothers - „Prietenul la distractie se cunoaste”; cu ocazia anuntarii castigatorilor; sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Asociatia Club Sportiv TNT Brothers sau a angajatilor ori contractorilor/paretenerilor acesteia.

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal, respectiv pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD, dupa cum urmeaza:

 • Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea asociatiei, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola.
 • Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai Asociatiei Club Sportiv TNT Brothers, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.
 • Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
 • Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu si doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor
 • Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
 • Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Perioada de retentie a datelor

În general, datele cu caracter personal ale participantilor la campania TNT Brothers - „Prietenul la distractie se cunoaste” sunt retinute pe o perioada de 30 zile de la finalizarea campanei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor la campania „Prietenul la distractie se cunoaste”care ne-au oferit consimțământul pentru a utiliza textul înscrise în scopuri de marketing vor fi păstrate pe perioadă nedeterminată sau până la retragerea consimțământului.

Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Asociatia Club Sportiv TNT Brothers va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail., la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.212

Fax:        +40.318.059.602

Email:    Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web:     www.dataprotection.ro

 • Vizualizări: 3419

Regulament oficial al campanei „Prietenul la distracție se cunoaște”

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania „Prietenul la distracție se cunoaște organizata de Asociatia Club Sportiv TNT Brothers (perioada: 19 aprilie – 27 aprilie 2021)

Art. 1 – ORGANIZATORUL

Organizatorul campaniei TNT Brothers - Prietenul la distracție se cunoaște (denumit in cele ce urmeaza “Campania”) este Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, cu sediu in Str. Mr. Av. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, sector 1, avand CIF: 21022150 si Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 130/28.12.2006.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament”), precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii.

Art. 2 TERMINOLOGIE

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

„Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice. „Campania” – reprezinta acest concurs care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament, fiind denumit Concursul; „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Concursului, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta. „ Asociatia Club Sportiv TNT Brothers”/„Organizatorul” – este organizatorul Concursului, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in organizarea Concursului stabilite prin prezentul Regulament.

Art. 3 - LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si desfasurata pe pagina de facebook:  https://www.facebook.com/tntbrothers/

3.2. Campania va incepe pe data de 19 Aprilie 2021 si va dura pana la data de 26 Aprilie  2021, ora 20:00.

Art. 4 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIE PROMOTIONALE

4.1 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in format electronic, prin accesarea paginii de facebook TNT Brothers - https://www.facebook.com/tntbrothers/

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei promotionale, fara o instiintare prealabila. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public pe website-ul www.tnt-brothers.ro sau pe pagina de facebook TNT Brothers - https://www.facebook.com/tntbrothers/  Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet mentionata.

Art. 5 – DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de minim 18 ani.

5.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

- angajatii/voluntarii Asociatiei Club Sportiv TNT Brothers si ai furnizorilor acesteia;

- angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei; rudele celor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie)

5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii la concurs.  Participantii care sunt suspectati de activitati frauduloase vor fi exclusi imediat din concurs. Activitatile frauduloase sunt monitorizate si vor duce la excluderea participantului din concurs.

Art. 6 MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1. Campania se desfasoara numai online, pe pagina de Facebook „TNT Brothers” -www.facebook.com/tntbrothers

6.1. In cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

- Premiul se va acorda conform tabelului de mai jos. Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti.

- Validarea si tragerea la sorti a informatiilor se va face in data de 27.04.2021 – 12:00 iar castigatorul va fi anuntat pe pagina de facebook in maximum 4 zile lucratoare de la data validarii acestora.

- Premiul se vor acorda conform tabelului de mai jos sub forma de invitatie.

Natura premiului

Cantitate (buc)

Pemiul – va fi acordat participantului ce a fost extras prin tragere la sorti:

-         2x Inscriere ca membru in marea familie TNT Brothers si experimentarea caderii libere de la 4000 m alaturi de un instructor tandem in Tuzla

1

Modalitatea de acordare a premiilor

Art. 7 – MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

- Participantul se va inscrie cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;

7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie Participantii se vor putea inscrie in campania promotionala astfel: (1) In perioada 19.04.2021 – 26.04.2021, participantii la promotie trebuie sa:

 • Participantul sa detina un cont de Facebook propriu;
 • Sa acceseze pagina de Facebook TNT Brothers: https://www.facebook.com/tntbrothers/
 • Like pagina de Facebook TNT Brothers: https://www.facebook.com/tntbrothers/
 • Sa lase un comentariu de tip text la postarea Campaniei. Comentariul participantului trebuie sa fie in concordanta cu subiectul postarii si anume sa mentioneze un prieten. Persoana se mentioneaza cu @Nume/nickname faceboook.

Comentariile vor fi verificate de catre Organizator, urmand sa fie luate in considerare doar cele care respecta tema Campaniei.

 • Un Participant poate participa la prezenta Campanie prin postarea unui singur comentariu la postarea de Campanie.
 • In cazul in care Participantul a postat mai multe comentarii la postarea de Campanie, pentru participarea la Campanie va fi luat in considerare un singur comentariu, respectiv primul comentariu postat, in ordine cronologica.

!!! Pentru ca un comentariu sa fie considerat valabil inregistrat de catre un Participant acesta trebuie sa respecte, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • sa nu incalce niciuna dintre Regulile aplicabile utilizarii paginii de Facebook TNT Brothers.
 • sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament oficial; sa nu contina nici un mesaj ilegal, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firma sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;
 • sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala;
 • sa nu promoveze marcile de tigarete sau alcool, sau consumul de tutun si alcool;
 • sa nu contina mesaje adresate minorilor si sa nu faca referire la minori;
 • sa respecte tematica Campaniei asa cum este descrisa pe site si in cuprinsul postarii de Campanie;
 • sa nu includa date cu caracter personal apartinand altor persoane.

Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:

 • Daca acestea sunt transmise in afara perioadei campaniei;
 • Daca acestea au fost efectuate prin tentativa de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

7.3. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Premiul acordat prin tragere la sorti

- Pe data de 27 aprilie 2021 va avea loc tragrea la sorti si va fi anuntat marele castigator. Vor fi de asemnea desemnate prin aceeasi metoda si 3 rezerve.

- In cazul in care castigatorul nu doreste premiul castigat, nu se permite acordarea in bani a echivalentului acestuia sau in alte produse.

- Castigatorii nu au dreptul de a transfera premiul unei alte persoane.

- Premiul este valabil doar in prima zi de zbor din sezonul 2021.

7.4. CONDITII DE VALIDITATE

Validarea castigatorilor

(1) Pentru ca un participant sa fie desemnat si validat ca si castigator al unui marelui premiu, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

- sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 5;

- sa indeplineasca conditiile impuse la art. 7;

- sa poata fi contactat prin pagina de facebook in termen de 48 de ore de la data desemnarii sale ca si castigator;

Participantul desemnat castigator va furniza la cerere Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 48 de ore de la momentul contactarii, dupa cum urmeaza:

- nume si prenume;

- adresa de livrare a premiului;

- copie dupa buletin pentru validarea premiului;

Participantul desemnat castigator trebuie sa indeplineasca conditiile obligatorii pentru salturile in tandem:

- Varsta minima: 18 ani

- Conditie fizica buna. Este important sa nu existe probleme grave cu inima, gleznele, picioarele, rau sau frica de inaltime.

- Greutate maxima admisa a pasagerului este de 110 kg.

(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu indeplineste conditiile prevazute la in cadrul prezentului regulament, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv, urmand a fi desemnata castigatoare prima rezerva.

(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(4) Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea pe pagina de Facebook TNT Brothers in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului de validare a castigurilor.

7.5. INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR

7.5.1. Premiul  va fi expediat castigatorului la adresa indicata de catre acesta, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 72 de ore de la data la care identitatea castigatorului a fost comunicata catre public pe pagina de Facebook TNT Brothers, sectiunea “Castigatori”). Premiul final se acorda dupa cum urmeaza:

 • 2 x Inscriere ca membru in marea familie TNT Brothers - Seaside si experimentarea caderii libere de la 4000 m alaturi de un instructor tandem, in data de 30 Aprilie 2021.

7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art 8 – LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2. Organizatorii campaniei TNT Brothers „Prietenul la distractie se cunoaste” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta campanie.

8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei campaniei, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.

8.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 27 aprilie, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

8.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- inregistrarile facute pe un alt site decat pagina de Facebook TNT Brothers ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;

- inregistrarile online trimise in afara perioadei campaniei mentionate mai sus;

- nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale.

8.6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.

8.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc.

8.8. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

8.9. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

8.10. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele campaniei).

8.11.Situatiile in care anumite persoane inscrise in campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

8.12.Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de mplementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 9 - INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE. FORTA MAJORA

9.1. Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, in motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei promotionale.

9.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.3. Campania promotionala mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 10 - IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR

10.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

Art. 11 - LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei promotionale se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 12 - ALTE CLAUZE

12.1. Deciziile Organizatorului privind campania promotionala sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

12.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

12.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei promotionale.

12.4. Participarea la campanie implica acordul Participantilor castigatori ca numele lor sa poata fi publicate si utilizate gratuit de catre Organizator in orice materiale publicitare.

 

NOTA DE INFORMARE

Aceasta nota de informare are in vedere informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul campaniei TNT Brothers – Deschide sezonul de parasutism - organizata de Asociatia Club Sportiv TNT Brothers in perioada  19.04.2021 – 27.04.2021.

Identitatea si datele de contact ale operatorului

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, CIF: 21022150, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 130 / 28.12.2006, cu sediu in Str. Mr. Av. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, sector 1, Bucuresti   in calitate de organizator al campaniei TNT Brothers -  Deschide sezonul de parasutism – campanie organizata de Asociatia Club Sportiv TNT Brothers pe pagina de facebook TNT Brothers, in perioada 14.03.2019 – 25.03.2019, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei participant la aceasta campanie. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul asociatiei.

Definitii:

 • ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “procesare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita procesarea viitoare a acestora;
 • “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; procesarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
 • “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Ce date cu caracter personal procesam?

In cadrul campaniei TNT Brothers – Prietenul la distractie se cunoaste, TNT Brothers proceseaza urmatoarele date cu caracter personal ale participantilor - persoanele vizate:

 • nume, prenume, e-mail privat si numar de telefon fix ai/sau mobil;
 • data nasterii, seria si numarul actului de identitate, adresa domiciliu/resedinta, cod postal, tara, perioada de valabilitate a actului de identitate;

Scopurile si temeiurile legale ale procesarii.

Datele cu caracter personal sunt procesate de TNT Brothers in urmatoarele scopuri:

 • Inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei TNT Brothers – „Prietenul la distractie se cunoaste”. Anuntarea castigatorilor campaniei TNT Brothers – „Prietenul la distractie se cunoaste” pe platforma Facebook TNT Brothers https://www.facebook.com/tntbrothers/ si inmanarea premiilor acestora;
 • Activitati de marketing in legatura activitățile și campaniile organizate de către Asociatia Club Sportiv TNT Brothers.

Prin inscrierea si participarea la campania TNT Brothers – „Prietenul la distractie se cunoaste”, ce se va desfasura potrivit Regulamentului oficial al campaniei, disponibil pe pagina de Facebook TNT Brothers -  https://www.facebook.com/tntbrothers/  Asociatia Club Sportiv TNT Brothers va colecta si procesa datele cu caracter personal, atat manual cat si automat, in scopurile sus - mentionate, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste procesarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

In masura in care nu ne veti comunica datele dumneavoastra cu caracter personal sus – mentionate, nu va veti putea inscrie si nu veti putea participa la campania TNT Brothers - „Prietenul la distractie se cunoaste”, datele pe care vi le solicitam fiind indespensabile in vederea organizarii campaniei potrivit Regulamentului oficial, disponibil pe pagina de Facebook TNT Brothers  https://www.facebook.com/tntbrothers/

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu participa la campania „Prietenul la distractie se cunoaste”.

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers proceseaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate in baza executarii contractului dintre Asociatia Club Sportiv TNT Brothers si persoana vizata, precum si in baza interesului legitim al Asociatiei Club Sportiv TNT Brothers, respectiv pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra, precum si pentru organizarea si promovarea campaniei TNT Brothers -  „Prietenul la distractie se cunoaste”.

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers isi doreste sa utilizeze textele înscrise în campania „Prietenul la distractie se cunoaste” și in scopuri de marketing pentru promovarea activitatilor si campaniilor organizate de către asociație. În aceast caz textele vor fi procesate in temeiul art. 6 para. 1 litera a) din Regulamentul GDPR – consimtamantul persoanei vizate.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate în scopuri de marketing, aveti dreptul si libertatea de a nu completa Acordului de procesare a datelor cu caracter personal sau dupa caz, de a va retrage consimtamantul acordat prin completarea formularului contactandu-ne la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Drepturile persoanelor vizate

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate si anume:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand procesarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand procesarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru procesare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; procesarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal obtinute in cadrul campaniei „Deschide sezonul de parasutism” si castiga un SALT cu parasuta  este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza drepturiloe persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa Asociatiei Club Sportiv TNT Brothers la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Securitatea procesarii

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei TNT Brothers - „Prietenul la distractie se cunoaste”, cu exceptia: angajatilor autorizati/colaboratorilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, pentru a organiza campania TNT Brothers - „Prietenul la distractie se cunoaste”; cu ocazia anuntarii castigatorilor; sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Asociatia Club Sportiv TNT Brothers sau a angajatilor ori contractorilor/paretenerilor acesteia.

Asociatia Club Sportiv TNT Brothers, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal, respectiv pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD, dupa cum urmeaza:

 • Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnati de conducerea asociatiei, fiecare dintre acestia acceseaza baza de date cu propriul nume de cont si parola.
 • Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai Asociatiei Club Sportiv TNT Brothers, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.
 • Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
 • Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu si doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor
 • Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
 • Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pentru aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

Perioada de retentie a datelor

În general, datele cu caracter personal ale participantilor la campania TNT Brothers - „Prietenul la distractie se cunoaste” sunt retinute pe o perioada de 30 zile de la finalizarea campanei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor la campania „Prietenul la distractie se cunoaste”care ne-au oferit consimțământul pentru a utiliza textul înscrise în scopuri de marketing vor fi păstrate pe perioadă nedeterminată sau până la retragerea consimțământului.

Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Asociatia Club Sportiv TNT Brothers va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail., la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.212

Fax:        +40.318.059.602

Email:    Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Web:     www.dataprotection.ro

 • Vizualizări: 13

 

 

 

 

READY TO JUMP?

 • Ce am nevoie?

  Toţi paraşutiştii trebuie să aibă asupra lor următoarele documente în momentul sosirii pe aerodrom şi să le prezinte la cerere personalului Asociaţiei:
  • Licenţă paraşutist*/aprobarea de zbor pentru elevi;
  • Carnet zbor;
  • Licenţă medicală;
  • Act de identitate;
  • Acte paraşută (în cazul paraşutelor personale): documentul paraşutei cu data plierii paraşutei de rezervă, in termen de valabilitate, acte aparat de siguranţă, conform legislatiei in vigoare;
  • Paraşutiştii vor avea în permanenţă asupra lor toate documentele necesare zborului;
  Înainte de zbor/salt, se va lua la cunostinta si semna briefingul de catre toţi participanţii la zbor, conform regulamentului aerodromului. (link – “Regulament aerodrom”).

  *Licența se va prezenta în original, în format fizic. Acest lucru este valabil și pentru licența străină.

   

 • Calendar de evenimente

  Calendar de evenimente

  • Luni
  • Marți
  • Miercuri
  • Joi
  • Vineri
  • Sâmbătă
  • Duminică

 • Contributii

  Salturi solo  
  Salt individual 4000m 185
  Salt individual 1500m 170
     
  Pachet 25 salturi individuale 4000m 4375
  Pachet 50 salturi individuale 4000m 8500
     
  TNT Skill Camps  
  Participare zi de skill camp 170
  Salt camp 4000m 225
     
  TNT Flight School  
  Coach 1 la 1 / Salt de control (nu include echipament si pliaj) 505
  Coach 2 la 1 (nu include echipament si pliaj) 350
  Coach 4 la 1 (nu include echipament si pliaj) 270
     
  Pachet 3 salturi coach 1 la 1 1485
  Pachet 5 salturi coach 1 la 1 2375
     
  Curs Canopy Control  
  Teorie canopy control (salturile nu sunt incluse - recomandat 5 salturi hop&pop) 400
     
  Echipament de zbor/salt (pe salt)  
  Pliaj parasuta principala 35
  Complet + pliaj parasuta principala 105
     
  Pachet 25 complet + pliaj parasuta principala 2375
     
  Echipament auxiliar (pe zi)  
  Casca (include ochelari) 15
  Altimetru 30
  Combinezon 15
     
  Pachet echipament auxiliar: casca/altimetru/combinezon 50
     
  Receptie (include locurile in aeronava si pliajul parasutei principale)  
  Receptie parasuta solo 205
  Receptie parasuta tandem (fara pasager) 240
  Receptie parasuta tandem (cu pasager) 440
     
  Refresh teorie 340
     
  * toate contributiile afisate sunt in LEI  
 • Regulament

  Inscrierea la salt a sportivilor licentiati

  Greutatea maximă pentru sportivi legitimați este de 120 kg. Sportivii legitimați răspund în totalitate de a se informa și de a respecta limitele de greutate prevăzute de producătorii echipamentelor folosite în zbor/salt. Personalul Asociației nu efectuează verificarea respectării de către sportivii licențiați a limitelor de greutate prevăzute de producătorii.

  Înscrierea la salt a membrilor Asociației – sportivi legitimați se face astfel:

  • prezentarea personală la recepția din incinta unui centru al Asociației sau la sediul Asociației;
  • prezentarea următoarelor documente în format fizic original, în termen de valabilitate:
   • act de identitate;
   • licență de parașutist românească sau recunoscută național; deținătorii de licențe emise în alte state vor prezenta un document de recunoaștere a licenței emis conform RACR LPAN-P;
   • certificat medical corespunzător conform RACR LPAN-P; deținătorii de licențe emise în alte state care nu dețin un certificat medical corespunzător conform RACR LPAN-P, vor completa și vor depune în original Anexa 2 la RACR LPAN-P;
   • carnet de zbor la zi, cu semnături și ștampile, sau alte documente doveditoare pentru experiența de zbor.
  • în cazul sportivilor legitimați care utilizează echipament personal de zbor, se vor prezenta suplimentar următoarele documente în format fizic original, în termen de valabilitate:
   • atestat capotă, certificate de navigabilitate parașută principală și rezervă sau validare a documentului/documentelor de admisibilitate la salt pentru echipamentul deținut – emise conform RACR-CP;
   • document ce demonstrează valabilitatea pliajului parașutei de rezervă;
   • document ce demonstrează valabilitatea AAD.
  • dacă nu au fost depuse anterior, se semnează cu mențiunea „conform cu originalul” câte o copie a fiecărui document prezentat, care se depune la Asociație;
  • completarea, datarea și semnarea unui formular de înscriere la salt pentru sportivi legitimați, care se depune în original la Asociație;
  • semnarea rubricilor „salt permis” de pe formularul de înscriere de către un reprezentant al Asociației, după cum urmează:
   • după însușirea de către sportivul legitimat a briefing-ului de aerodrom, efectuat și semnat de către un instructor din cadrul Asociației;
   • după verificarea echipamentului sportivului legitimat (în cazul sportivilor legitimați care utilizează echipament personal de zbor), efectuată și semnată de către un instructor sau tehnician din cadrul Asociației;
   • după însușirea de către sportivul legitimat a briefing-ului pentru wingsuit (în cazul sportivilor legitimați care doresc să efectueze salturi de wingsuit), efectuat și semnat de către un instructor din cadrul Asociației.
  • semnarea formularului de înscriere de către responsabilul Office.

   

  În cazul modificării datelor din formularul de înscriere, a expirării, anulării, modificării sau emiterii unor noi documente relevante ulterior înscrierii la salt, membrul respectiv trebuie să efectueze actualizarea datelor sale înainte de a continua activitatea de zbor/salt.

  Actualizarea datelor membrilor Asociației – sportivi legitimați se face astfel:

  • prezentarea personală la recepția din incinta unui centru al Asociației sau la sediul Asociației;
  • prezentarea documentelor noi/actualizate în format fizic original, în termen de valabilitate;
  • semnarea cu mențiunea „conform cu originalul” a câte unei copii a fiecărui document prezentat, care se depune la Asociație;
  • completarea, datarea și semnarea unei fișe de actualizare date pentru sportivi legitimați, care se depune în original la Asociație.
  • semnarea rubricilor „salt permis” de pe formularul de înscriere de către un reprezentant al Asociației, după cum urmează:
   • după verificarea echipamentului (în cazul modificărilor apărute la echipamentele curente sau în cazul unor echipamente de zbor noi), efectuată și semnată de către un instructor sau tehnician din cadrul Asociației;
   • după însușirea briefing-ului pentru wingsuit (în cazul membrilor care doresc să înceapă să efectueze salturi de wingsuit), efectuat și semnat de către un instructor din cadrul Asociației.
  • semnarea formularului de înscriere de către responsabilul Office.

  În vederea verificării echipamentului pentru înscrierea la salt, sportivul legitimat va prezenta completul de parașută în stare pliată în zona de pliaj, împreună cu:

  • toate documentele de admisibilitate la salt în format fizic original;
  • formularul de înscriere la salt pentru sportivi legitimați sau, după caz, fișa de actualizare date, având completate toate datele completului de parașută.

  În cazul în care instructorul sau tehnicianul Asociației care a efectuat verificarea echipamentului constată probleme care nu pot fi soluționate în timp util, sportivul legitimat poate continua înscrierea la salt fără a putea însă folosi echipamentul respectiv.

  Activitatea de zbor / salt a sportivilor legitimati - Reguli Generale

  Activitatea de zbor/salt a sportivilor legitimați se efectuează cu respectarea „P00 Anexa 1 - Checklist parașutiști”.

   

  Progresia in pilotarea parasutei

  La schimbarea dimensiunii sau tipului de parașută utilizat, sau a tehnicii de aterizare, se va respecta „P00 Anexa 2 – Reguli de progresie în pilotarea parașutei”.

   

  Reluarea activitatii de zbor / salt dupa intrerupere

  În cazul unei întreruperi a activității de zbor/salt, se va respecta „P00 Anexa 3 - Reguli pentru reluarea activității de zbor salt după întrerupere – sportivi legitimați”.

   

  Salturi prin nori

  Se va respecta „P00 Anexa 4 – Reguli pentru parașutiști în cazul salturilor prin nori”, în oricare din următoarele situații:

  • zona de aterizare nu este vizibilă la lansare;
  • există riscul de a zbura prin nori pentru a ajunge la zona de aterizare;
  • sub 2000m distanță lateral față de nor;
  • sub 300m distanță verticală față de nor.
   

  Masuri de crestere a gradului de siguranta

  Gestionarea situațiilor în care un sportiv legitimat pune sau poate pune în pericol siguranța zborului/saltului se face conform „P00 Anexa 5 - Măsuri de creștere a gradului de siguranță”.

  Personalul Asociației poate decide limitarea accesului la activitatea de zbor/salt, pentru toți sportivii legitimați sau pentru o parte a acestora, în orice situație care afectează sau poate afecta siguranța zborului/saltului, inclusiv dar fără a se limita la: condiții meteo curente sau prognozate; trafic aerian intens; natura activităților desfășurate; nivelul de experiență al participanților.

  Limitele impuse pot fi mai restrictive decât cele prevăzute de reglementările în vigoare, și au caracter obligatoriu pentru toți sportivii legitimați cărora li se aplică.

   

  Raportarea evenimentelor

  Parașutiștii au obligația sa raporteze evenimentele cu risc semnificativ pentru siguranța aviației civile către consilierul pregătire si siguranța zborului (S&TA) din cadrul ACS TNT Brothers, sau utilizând sistemul instituit de CIAS la nivel național, cu respectarea termenului de maximum 72 de ore de la momentul în care au luat cunoștință de producerea evenimentului.

  Dispozitii finale

  Șeful activităților de pregătire și/sau consilierul pregătire și siguranța zborului (S&TA) pot accepta excepții de la prezentul regulament, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare. De asemenea aceștia pot impune reguli mai restrictive decât prezentul regulament.

  DACĂ DORIŢI SĂ ÎNCERCAŢI CEVA NOU SAU AVEŢI ÎNTREBĂRI – ADRESAŢI-VĂ UNUI INSTRUCTOR!!!

 • Vizualizări: 32041

 

 

 

 

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII PARAȘUTE
 

În cadrul centrului de parașutism funcționează și unitatea de întreținere și reparații parașute (UIRP), prima unitate de profil autorizată AACR în România.

În cadrul acestei unități:

 • Executăm pliaje ale parașutelor de rezervă și salvare;
 • Executăm reparații minore sau majore ale parașutelor;
 • Organizăm cursuri de obținere licență tehnician Clasa I sau Clasa a II-a, licențe care conferă privilegiul executării de reparații și pliaje parașute de rezervă/salvare.

Unitate de întreținere și reparații parașute În cadrul centrului de parașutism funcționează și unitatea de întreținere și reparații parașute (UIRP), prima unitate de profil autorizată AACR în România. În cadrul acestei unități: • Executăm pliaje ale parașutelor de rezervă și salvare; • Executăm reparații minore sau majore ale parașutelor; • Organizăm cursuri de obținere licență tehnician Clasa I sau Clasa a II-a, licențe care conferă privilegiul executării de reparații și pliaje parașute de rezervă/salvare.

 
 • Vizualizări: 21762